• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

اهداف و روشها

 

     
 

«اهداف و روشهاي سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه»

 
 

اهداف ايجاد سامانه اتوماسيون آماري به اختصار به شرح ذيل مي باشد:

     1- مكانيزه كرده فرآيندهاي دستي جمع آوري اطلاعات

     2- انتقال اطلاعات آماري حاصل از داده هاي TPSهای دانشگاه به سامانه اتوماسيون آماری

     3- ايجاد يك بانك جامع آماري

     4- تهیه گزارشات و شاخص های مختلف آماری جهت استفاده مدیران

قابل ذكر است پياده سازي فرآيندهاي آماري در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه، بر اساس مستندات موجود در طرح نيازسنجي اقلام آماري و اطلاعاتي صورت مي گيرد.

ذر راستای طرح ساماندهی فرآيند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی اداره آمار دانشگاه به عنوان متولی این امر در فاز یک از هدف اول برنامه جامع عملیاتی این اداره، اقدام به نیازسنجی اقلام و جمع آوری و دسته بندی آن ها نمود که در این زمینه توجه به نکات ذیل ضروری است:

1.  انجام نیازسنجی اولیه اقلام آماری مربوط به حوزه هر معاونت توسط کارشناسان اداره آمار قبل از تشکیل کمیته آمار به صورت: بررسی فرم های وزارتخانه (فرم های نظام نوین)، بررسی فرم های داخل اداره آمار و بررسی مکاتبات انجام شده در خصوص آمار درخواستی درون سازمانی و برون سازمانی دارای فرآیند ثابت در طی سال های 1385 و 1386 (ارزیابی خرد، هیات امناء و ...)

2. ارائه نتایج حاصل از نیازسنجی اولیه در کمیته آمار معاونت و بررسی مجدد اقلام توسط کارشناسان آن کمیته.

3. جمع آوری کلیه فرم های آماری و نامه های داخلی حوزه های مختلف دانشگاه با هدف:

   -بررسی فرآیندهای موجود جمع آوری اقلام آماری.

   -امکان سنجی جمع آوری اطلاعات مربوط به هر قلم.

   -تعیین دوره های زمانی مناسب جهت هر یک از اقلام با توجه به فرآیندهای موجود.

   -تعیین مجرای مناسب جهت دریافت هر یک از اقلام آماری.

4. ایجاد شناسنامه اقلام آماري و اطلاعاتي نهايي شده با فرمتی که گویای نتایج حاصل از عملیات فوق باشد.

5. ارائه شاخص های قابل تایید کمیته های آمار به اداره بازرسی و نظارت دانشگاه.

6. تعیین محل جمع آوری برای هر یک از اقلام به همراه نام کارشناس فعلی جمع آوری اطلاعات مربوط به قلم آماری یا اطلاعاتی.

7. تعیین فرآیندهای موازی و مشترک.

ماحصل فعالیت های فوق تهیه شناسنامه اقلام آماری و اطلاعاتی به تفکیک واحدهای موجود در معاونت های هفتگانه دانشگاه است که در جدول ذیل به صورت خلاصه گذاشته شده است:

 
 
 
کارکرد درخصوص نیازسنجی اقلام آماری و اطلاعاتی دانشگاه
 
  تعداد کارشناسان 

تعداد اقلام شناسایی شده 

معاونت درمان 25 91
معاونت بهداشتی 36 186
معاونت غذا و دارو 5 53
معاونت توسعه مدیریت و منابع      8 32
معاونت پژوهشی 14 110
معاونت آموزشی 10 22
معاونت دانشجویی و فرهنگی 7 47
جمع 105 541