• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرآيندهاي در حال پياده سازي

     
 

بررسي فرايند پياده سازي قلم اطلاعاتي مديريت فني

پس از بررسي كليه شاخص­ها؛ از بين شاخص­هاي اولويت دار، شاخص­هاي قابل استحصال از نظر مديريت فني جدا می­شوند. بر اساس فايل اكسل فرمول مربوط به قلم پروژه هاي عمراني، قلم مشخصات پروژه هاي عمراني تحليل و طراحي اوليه مي گردد و نهايتاً پس از بررسي با مدير امور فني تحويل مديريت فني مي شود.

بررسي فرايند پياده سازي شاخص ها در مديريت توسعه

شاخص هاي هر اداره و گروه مجدداً بررسي شده و  جلسه نهايي كردن شاخص ها با حضور مديران حوزه مربوط برگزار می­گردد.  همچنين بانك اطلاعاتي اداره تشكيلات و نحوه ايمپورت اطلاعات به اتوماسيون آماري بررسي مي­گردد.

بررسي نحوه ثبت اطلاعات مشخصات مؤسسات پزشكي و پيراپزشكي

فايل اكسل موجود در حوزه درمان استخراج شده از پورتال وزارتخانه در خصوص ورود اطلاعات مؤسسات پزشكي و پيراپزشكي بررسي و به اداره آمار ارسال می‌گردد. اين فايل اكسل هر 3 ماهه به روز شده و توسط اداره آمار در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ايمپورت خواهد گرديد.

مكاتبه با سازمان بهزيستي استان خراسان رضوي در خصوص آمار تعداد مراكز جامع توان‌بخشی انجام خواهد پذيرفت.

بررسي نحوه ثبت اطلاعات مشخصات درمانگاه‌ها

مقرر گرديده است اطلاعات به روز درمانگاه‌ها (فيلدهاي تركيبي از فرم مشخصات درمانگاه، نظر كارشناسي معاونت درمان)  با فرمت اكسل هر سه ماه یک‌بار و در پايان هر فصل از معاونت درمان اخذ گرديده و تحويل اداره آمار گردد تا در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ايمپورت گردد.

ايمپورت بانكهاي اطلاعاتي جمعيت استان، جمعيت زنان همسردار و جمعيت زنان باردار در سامانه اتوماسيون آماري

تدوین، تعریف،  استخراج و پياده سازي شاخص‌های مختلف حوزه‌های دانشگاه

با عنایت به لزوم تجمیع انواع شاخص‌های مدیریتی و عملکردی در حوزه‌های مختلف اعم از سلامت، آموزش، پژوهش و منابع انسانی و ... واحد تحلیل اداره آمار دانشگاه تدوین، تعریف و استخراج شاخص‌ها اعم از شاخص‌های درونداد (Input Indicator)، شاخص‌های فرایند Process Indicator، شاخص‌های برونداد (Output Indicator)، شاخص‌های اثر Effect Indicator، شاخص‌های پیامد میان مدت (Outcome Indicator) و شاخص‌های پیامد بلند مدت Impact Indicator را در دستور کار سال ۱۳۹۰خود قرار داده است.
این شاخص‌ها در چهار حوزه کلی: ۱- سلامت ۲- آموزش و پژوهش ۳- فرهنگی ۴- توسعه منابع و نیروی انسانی ارائه خواهد گردید. قابل ذکر است که این شاخص‌ها براساس منابعی همچون دفتر آمار و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت آمار و برنامه ریزی استانداری، سازمان بهداشت جهاني و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شاخص هاي عدالت در سلامت تدوین یا تعریف می‌گردد.