• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرآيندهاي پياده سازي شده

 

 

 

 
 


دسترسي سريع به آمار، اطلاعات و شاخص هاي نيروي انساني دانشگاه با استفاده ازسامانه اتوماسيون آماري دانشگاه

دسترسي آنلاين به گزارشات آماري و شاخص هاي مرتبط با فعاليت بخش هاي بستري بيمارستانهاي دانشگاهي

دسترسي به اطلاعات و آمار و شاخص هاي به روز دانشجويان دانشگاه با استفاده از سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه

دسترسي به اطلاعات و آمار و شاخص هاي به روز اعضاء هيات علمي دانشگاه با استفاده از سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه

فرآيند ثبت اطلاعات ماهانه آمار سزارين و زايمان در كليه بيمارستانهاي دانشگاهي و غيردانشگاهي داراي زايشگاه

فرآيند به روز رساني اطلاعات طرح هاي تحقيقاتي در اتوماسيون آماري دانشگاه

فرآيند ثبت اطلاعات واحدهاي سرپاييو پاراكلينيك در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه

پیاده سازی فرم‌های ثبت فعالیت درمانگاه‌های تخصصی و عمومی، واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان‌ها در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه امکان پذیر شده است. از جمله اطلاعات ثبت شده در این فرم‌ها می‌توان به مواردی همچون تعداد پزشک متخصص و عمومی، تعداد مراجعه به پزشک، روزکارکرد پزشک، تعداد مراجعین بهMRI، سی تی اسکن و... اشاره نمود. همچنین امکان مشاهده و ساخت انواع گزارش آماری در این سامانه بر اساس این اطلاعات می‌سر می‌باشد.

تسهيلات بهداشتي درماني

سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني بصورت ساليانه و از سطح شهرستانهاي استان انجام مي گيرد. اين سرشماري داراي 13 فرآيند و شامل مشخصات بيمارستانها، دفتركار، موسسات پيراپزشكي، درمانگاه ها، راديولوژي، واحدهاي بهداشتي درماني، پايگاه هاي بهداشت غيرضميمه، داروخانه، آزمايشگاه، واحد اورژانس 115، دانشكده ها، كتابخانه ها، مشخصات پزشكان مي باشد. هم اكنون اطلاعات مربوط به سالهاي 87 لغايت 89 در داخل سيستم اتوماسيون آماري دانشگاه قرار دارد.      

دسترسي به اطلاعات طرح هاي پژوهشي دانشگاه در سامانه اتوماسيون آماري

اداره آمار دانشگاه اقدام به ايجاد امكان دسترسي به اطلاعات و گزارشات مربوط به طرح هاي تحقيقاتي بر روي سامانه اتوماسيون آماري نموده است. در اين فرآيند اطلاعات داراي ارزش آماري با همكاري مديريت پژوهشي دانشگاه در بازه هاي زماني ماهيانه از نرم افزار پژوهان استخراج مي گردد. سپس اين اطلاعات توسط اداره آمار به سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه منتقل مي گردد. به طور کلی برای هر طرح تحقیقاتی تعداد 21 مشخصه ثبت می­گردد. ماحصل اين فرآيند امكان دسترسي به جزئيات اطلاعاتي مربوط به طرح هاي تحقيقاتي همانند نوع طرح، نحوه همكاري، تاريخ تصويب، تاريخ اتمام و ... و شاخص هاي متنوع آماري مي باشد.

دسترسي آنلاين به شاخص هاي مرتبط با واحد مامايي كليه بيمارستانهاي استان خراسان رضوي

اداره آمار دانشگاه با توجه به نياز واحد مامايي معاونت درمان در خصوص مكانيزه ساختن فرآيند جمع اوري اطلاعات واحدهاي مامايي بيمارستانها اقدام به طراحي و پياده سازي فرآيند مذكور در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند كليه بيمارستانها اطلاعات مرتبط با واحد مامايي را از طريق فرم هاي طراحي شده و با محدوديت دسترسي به صورت ماهيانه وارد سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه مي نمايند. ماحصل پياده سازي اين فرآيند دسترسي به شاخص هايي از قبيل تعداد زايمان هاي طبيعي، ‌سزارين به تفكيك گروههاي سني مادران،  مرتبه زايمان و نيز اطلاعات نوزادان به تفكيك جنسيت، تعداد مرده زايي، ‌وزن نوزادان و ... مي باشد.

دسترسي آنلاين به اطلاعات پايه بيمارستانهاي استان خراسان رضوي

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات پايه بيمارستانها از طريق سامانه اتوماسيون آماري نموده است. در اين فرآيند تعداد 17مشخصه مربوط به هر بيمارستان توسط رابط آماري ثبت مي گردد. اين اطلاعات شامل سال بهره برداري اوليه، سال تاسيس ساختمان، مساحت زيربنا، تعداد تخت ثابت، نوع وابستگي و ... مي باشد.

دسترسي آنلاين به اطلاعات دفاتر كار استان خراسان رضوي

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به دفاتر كار استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند اطلاعات مربوط به دفاتر كار (بينايي سنجي، شنوايي سنجي، كاردرماني، گفتاردرماني، تغذيه رژيم درماني و كاپروپراكتيك) توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد به طوریکه برای هر دفترکار تعداد 13مشخصه ثبت می­گردد. اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع وابستگي، سال بهره برداري، آدرس،‌تلفن و ... مي باشد

دسترسي آنلاين به اطلاعات موسسات پيراپزشكي استان خراسان رضوي

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به موسسات پيراپزشكي استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند اطلاعات مربوط به موسسات پيراپزشكي (ارتوپدي فني، فيزيوتراپي) توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد به طوریکه برای هر مؤسسه تعداد 13مشخصه ثبت می­گردد. اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع وابستگي، سال بهره برداري، آدرس،‌تلفن و ... مي باشد.

 دسترسي آنلاين به اطلاعات موسسات تصويربرداري پزشكي و مراكز راديولوژي استان خراسان رضوي

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به موسسات تصويربرداري پزشكي استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند تعداد 14مشخصه برای هر موسسه تصويربرداري پزشكي و مركز راديولوژي توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد. اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع وابستگي، سال بهره برداري، آدرس،‌تلفن و ... مي باشد.

 دسترسي آنلاين به اطلاعات آزمايشگاه هاي استان خراسان رضوي

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به آزمايشگاه هاي استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند اطلاعات مربوط به آزمايشگاه ها (اكيپ) توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد. به طوریکه برای هر آزمایشگاه تعداد 14مشخصه ثبت می­گردد اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع فعالیت (آسیب­شناسي، آسيب شناسي تشريحي و باليني، آسيب شناسي تشريحي) نوع وابستگي، سال بهره برداري اولیه، آدرس،‌تلفن و ... مي باشد.

 دسترسي آنلاين به اطلاعات درمانگاه هاي استان خراسان رضوي

 اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به درمانگاه هاي استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند تعداد 15مشخصه برای هر درمانگاه (تخصصي و عمومي) توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد. اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع وابستگي، سال بهره برداري، آدرس، ‌تلفن و ... مي باشد.

 دسترسي آنلاين به اطلاعات داروخانه هاي استان خراسان رضوي

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به داروخانه هاي استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند تعداد 14مشخصه  مربوط به هر داروخانه توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد. اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع وابستگي، سال بهره برداري، آدرس،‌تلفن و ... مي باشد. اداره آمار دانشگاه درصدد است به روزرساني اطلاعات مربوط به داروخانه هاي استان از طريق معاونت غذا و دارو باشد

 دسترسي آنلاين به اطلاعات پايگاه هاي اورژانس 115 استان خراسان رضوي

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به پايگاه هاي اورژانس 115 استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند تعداد 15مشخصه  مربوط به هر پايگاه اورژانس 115 توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد. اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع واحد اورژانس(جاده اي، شهري، هوايي)، تعداد آمبولانس،‌محل استقرار واحد اورژانس و ... مي باشد.

 دسترسي آنلاين به شاخص هاي معاونت آموزشي (غير از هيات علمي، دانشجويان)

 

اداره آمار دانشگاه اقدام به ايجاد امكان دسترسي به اطلاعات و گزارشهاي مربوط به شاخص هاي معاونت آموزشي بر روي سامانه اتوماسيون آماري نموده است. برخي از اين اقلام و شاخص ها به شرح ذيل است: مشخصات دانشكده ها از قبيل: (مساحت، سال ساخت ، تعداد كلاس، فضاهاي آموزشي، كمك آموزشي و...)؛ مشخصات كتابخانه ها از قبيل: (مساحت، سال ساخت، تعداد كتب تخصصي و...)؛ تعداد واحدهاي تدريس شده توسط اعضاي هيات علمي به تفكيك تئوري و عملي و هم چنين به تفكيك حق التدريس و موظفي؛ تعداد اعضاء هيات علمي راهنما و مشاورپايان نامه به تفكيك مرتبه علمي، تعداد دوره آموزشي برگزار شده به تفكيك مجازي و كوتاه مدت و آزاد، ميانگين نمرات امتحانات جامع، تعداد دانشجويان مشروطي؛ انواع پايان نامه ها به تفكيك دانشگاه ، مشخصات گروه هاي آموزشي ،اسامي رشته هاي تحصيلي؛ اسامي برنامه هاي آموزش مداوم به تفكيك نوع و تعداد مخاطبين ،اسامي رشته هاي تحصيلي جديد ايجاد شده، تعداد همايش هاي داخلي و خارجي برگزارشده در دانشكده ها ،ميانگين تعداد دانشجو در هر كلاس ،تعداد كل ساعت تدريس شده تئوري توسط اعضاي هيات علمي ، تعداد كل ساعت تدريس شده عملي توسط اعضاي هيات علمي.