• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

معرفی اداره آمار

 

معرفی

آمار و اطلاعات یکی از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریت است. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار می‌رود.

 

بطوری‌که عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد.  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای رسالت خود طی برنامه دقیق و منسجم و با توجه به پیشرفت های  سخت افزاری و نرم افزاری تلاش دارد تا با ایجاد بانک های اطلاعاتی دقیق در خصوص شاخص های اصلی و مدیریتی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی دسترسی به اطلاعات را آسان و صحت اطلاعات جمع آوری شده را تا حد امکان بالا ببرد.

کارشناسان

 

سمت

نام خانوادگی، نام  پست الکترونیک      
  سرپرست اداره آمار سالاری، مریم salarim1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس آذریان، امیرعباس‌ azarianaa1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس اکرادصدری، زهرا  AkradZ1[at]mums.ac.ir
  کارشناس حسن زاده، طاهره hasanzadeht1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس دیانی،نوشین dayanin1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس سخنور، عباس sokhanvara1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس غفوریان، گلبرگ ghafouriang1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس کارگر، زینت kargarz1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس نصیرایی هوش، علیرضا nasiraeeha1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس نیازجو، راضیه niazjour2[at]mums.ac.ir