• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

مراحل تهيه يك طرح آماري

زیر مجموعه: آموزش
      ده مرحله و گام براي تهيه يك طرح آماري بايد مدنظر قرار داشت كه در زير ذكر شده است:
 

      ۱- General Object  تعیین هدف کلی (بیان نیازها و نتایج اصلی از اجرای طرح آماری):                                                                                                                                         

      2- Other Objective تعيين اهداف تفضيلی (اهداف جانبی که در انطباق با هدف کلی و به صورت جداول نهايي در نتايج  منتشره ديده  میشود) :                                                              
 
      3- Survey Population تعيين جامعه آماری (مجموع عناصر و اعضايي که دارای حداقل يک ويژگی مشترک در مطالعه مورد نظر باشند):                                             
                                                                                              
     4- Target Population  تخمين جامعه هدف (جامعه ای که از نظر صفت خاصی بر روی اعضای آن مورد مطالعه قرارمي گيرد):
                                                                
     5- Survey Unit تعيين واحدهای آماری ( عناصر و اجزايي از جامعه که در مورد آن اطلاعات جمع آوری مي گردد):      
                                                                                                  
     ۶- Survey  Item تعیین قلم آماری نهایی(صفت یا ویژگی مورد پرسش و قابل ثبت در مطالعه):                                                          
  
     7- Frame  تعيين چارچوب آماری (فهرستی از واحدهای نمونه گيری در جامعه که بايد به هنگام باشد) :         
                         
     ۸- Refrence Time تعيين زمان آماری (زمانی که اقلام آماری به آن وابسته است) :
                                                                                  

     9- Survey Time  تعيين زمان آمارگيری (محدوده مشخصی از زمان برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر) :        

                                                                                              
    10- Data Collection Method تعيين روش جمع آوری داده ها (تکميل پرسشنامه آماری از طريق مراجعه مستقيم آمارگير، تماس  تلفنی، پست، رايانه) :
 
 
 
 
                                                                                                                                               منبع : وبلاگ دانشجويان دانشگاه اصفهان