• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

معرفي چند نرم افزار آماري

زیر مجموعه: آموزش
 
 برخی از نرم افزارهای آماری عبارتند از : نرم افزار DE ، نرم افزار PQ Method ، نرم افزار Liseral 8.5 ، نرم افزار R 2.0  . در این بخش به معرفی برخی از آنان پرداخته شده و لینک دانلود آنها نیز در ادامه قرار گرفته است.

نرم افزارDE:
 توضيحات: نرم افزار ي برا ي ورود داده هاي آماري به رايانه است و خروجي آن به صورت مجموعه اي از داده ها است که در محيط نرم افزاري مختلف مانند SAS,SPSS و ... قابل استفاده است و درصد خطاي ورود اطلاعات در اين نرم افزار بسيار کم است.

 http://rcirib.ir/Research_software/DE/DE.exe

 

نرم افزارPQ Method:
 توضيحات:نرم افزار آماري براي پدازش داده هايي است که بر اساس مطالعه Q گردآوري شده اند. از امکانات اين نرم افزار مي توان به تحليل عاملي Q – دوران عاملها توسط پژوهشگر-تامين عبارتهاي متمايز کننده و در نهايت ارائه آرايه هاي عاملي و امتيازهاي Z اشاره کرد.

http://rcirib.ir/Research_software/PQMethod%20Software/PQMethod%20Software.exe

 

نرم افزارLiseral 8.5:
 توضيحات:Liseral براي استفاده از معادلات ساختاري در تحليل داده ها به کمک تحليل مسير مورد استفاده قرار مي گيرد

شماره سريال LP850-43SSI-80998

http://rcirib.ir/Research_software/Lisrel%208.50/ORDINAL.exe

 

نرم افزارR 2.0:
 توضيحات:اين نرم افزار محيطي براي برنامه نويسي با زبان R براي محاسبه آماري و گرافيکي است.

http://rcirib.ir/Research_software/R%202.0/R.exe

  
 منبع : http://www.amar.ir