• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

شرح وظایف گروه آمار

شرح وظایف

 

 

1-     مدیریت فرایندهای تهیه شاخص‌های دانشگاه شامل شاخص‌های هیات امنا، رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی، ارزیابی خُرد علم و فناوری و....

2-     راه اندازی سامانه همراه سلامت

3-     سرشماری الکترونیک اطلاعات مربوط به تسهيلات بهداشتی، درمانی در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی به صورت شش ماهه

4-      مدیریت فرایند (کنترل، نظارت و صحت سنجی) گردآوری الکترونیک آمار و اطلاعات ثبت شده مربوط به فعاليت‌هاي بيمارستاني در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی(بيمارستان‌هاي دانشگاهي،غیردانشگاهی، خصوصی، خیریه، نیروهای مسلح و ...)  به صورت ماهانه

5-      آموزش حضوری نمایندگان آماری بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی در جهت استخراج صحیح شاخصها

6-     برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه کارشناسان آمار دانشگاه و برگزاری دوره بازآموزی برای کلیه رابطین

7-     مدیریت اطلاعات و شاخص‌های مربوط به  ستاد سفر

8-     پاسخگویی به نیازهای آماری مدیران دانشگاه

9-     طراحی و به روز رسانی دشبورد الکترونیک شاخص های آماری مربوط به ریاست دانشگاه

10-    ایجاد بانک اطلاعات پرسنلی از طریق ارتباط نرم‌افزار کارگزینی مربوطه با سامانه اتوماسیون آماری به صورت ماهانه

11-    تهیه دشبورد الکترونیکی شاخص‌های بیمارستانی بصورت ماهانه و ارسال به بیمارستان‌ها جهت مشاهده وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده با استفاده از گزارشات آماری به صورت تجزیه و تحلیل داده‌ها، رسم نمودار و جدول به منظور مقایسه روند کار در طی سال‌های مختلف جمع‌آوری

12-    ایجاد بانک اطلاعات مربوط به دانشجویان، آموزش کارکنان از طریق بازخوانی اطلاعات در بازه‌های زمانی موردنظر در سامانه اتوماسیون آماری

13-    تهیه و ارسال آمار و اطلاعات منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای وزارت بهداشت