• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایند ایجاد قرارداد پشتیبانی

 

قبل از شروع فرآیند باید موارد ذیل را مد نظر داشته باشید.

1- در صورتی که نیاز به تغییر شرح خدمات در قرارداد پشتیبانی جدید وجود دارد، شرح خدمات جدید ضمیمه درخواست گردد.

2- مدت و محدوده قرارداد و مبلغ افزایش یافته، توسط واحد درخواست دهنده مشخص شود.