• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرایند راه اندازی سامانه تغذیه


قبل از شروع فرآیند باید موارد ذیل را مد نظر داشته باشید.

1- مسئول تغذیه باید آشنایی مقدماتی با مباحث شبکه و ICDL داشته باشد.

2- مسئول تغذیه باید آشنایی کامل با امور مربوط به سلف سرویس را داشته باشد.