• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایند راه اندازی سامانه تغذیه


قبل از شروع فرآیند باید موارد ذیل را مد نظر داشته باشید.

1- مسئول تغذیه باید آشنایی مقدماتی با مباحث شبکه و ICDL داشته باشد.

2- مسئول تغذیه باید آشنایی کامل با امور مربوط به سلف سرویس را داشته باشد.