• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

درخواست فضا در شیرپوینت

مطالعه فایل قوانین سایت های شیرپوینتی، توسط مسئول شیرپوینتی واحد الزامی است.

در صورت تغییر و یا جا به جایی مسئول سایت شیرپوینتی، واحد مربوطه ملزم است این امر را به اطلاع کارشناسان شیرپوینت برساند و فرد جدیدی را به عنوان مسئول سایت شیرپوینتی واحد خود معرفی کند.

با توجه به قرارگیری لینک فرم ها و فرایندهای شیرپوینتی در سایت اصلی دانشگاه (http://www.mums.ac.ir) ، واحد مربوطه حتما باید سایت مربوط به خود را در سایت اصلی دانشگاه داشته باشد تا سایت شیرپوینتی برای آن واحد ایجاد گردد.

قوانین سایت های شیرپوینتی باید به امضای مسئول سایت شیرپوینتی و مدیر آن واحد برسد و همچنین ممهور به مهر مدیر واحد باشد.

جهت ثبت درخواست از نوع فضای شیرپوینت می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه درخواست های شیرپوینت