• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایند درخواست آموزش در بستر شیرپوینت

لطفا ملاحظات زیر را برای این فرایند در نظر بگیرید:

  • در صورت برگزاری جلسه فشرده آموزشی، نامه ی درخواست جلسه آموزش از طرف واحد مربوطه مورد نیاز است.
  • مسئولین سایت های شیرپوینت باید به اطلاع رسانی های واحد شیرپوینت واحد نرم افزار در خصوص برگزاری دوره ها و ارائه مطالب آموزشی جدید توجه نمایند؛ و علاوه بر شرکت در دوره های مرتبط، با مطالعه ی اسناد و مطالب آموزشی، دانش فنی خود را به روز نگه دارند.

جهت ثبت درخواست می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 سامانه درخواست های شیرپوینت