• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایند درخواست Application Server


قبل از شروع فرآیند باید موارد ذیل را مد نظر داشته باشید.

1-مشخصات Application Server قبل از درخواست باید با هماهنگی با پیمانکار مشخص شود.