• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرایند درخواست Application Server


قبل از شروع فرآیند باید موارد ذیل را مد نظر داشته باشید.

1-مشخصات Application Server قبل از درخواست باید با هماهنگی با پیمانکار مشخص شود.