• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایند ایجاد قرارداد تولید


قبل از شروع فرآیند باید موارد ذیل را مد نظر داشته باشید.

1- قبل از آغاز فرآیند، هماهنگی اولیه مربوط به مسائل مالی و اداری قرارداد، توسط واحد مربوطه انجام شود.

2- تهیه تحلیل اولیه توسط واحد مربوطه پیش از آغاز فرآیند

3- در طول مدت اجرای فرآیند در صورت لزوم جلساتی با حضور صاحبان فرایند و افراد صاحب نظر در این خصوص برگزار خواهد شد.