• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایند آموزش در سامانه حضور و غیاب

 

قبل از شروع فرآیند باید موارد ذیل را مد نظر داشته باشید.

1- رابط حضور و غیاب باید آشنایی مقدماتی با مباحث شبکه و ICDL را داشته باشد.

2- ارسال درخواست باید به همراه ابلاغ فرد به عنوان رابط حضور و غیاب باشد.

جهت ثبت درخواست حضور و غیاب می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه درخواست های شیرپوینت