• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای واحد نرم افزار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرایند درخواست راه اندازی سرور نوشته شده توسط واحد نرم افزار 93
فرایند درخواست هاست دیتابیس جدید نوشته شده توسط واحد نرم افزار 92
درخواست طراحی مولفه نرم افزار نوشته شده توسط واحد نرم افزار 85
فرایند درخواست طراحی دشبورد نوشته شده توسط واحد نرم افزار 101
فرایند رفع اشکال و پشتیبانی سرویس احراز هویت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 91
فرایند رفع خطای پرونده های سپاس نوشته شده توسط واحد نرم افزار 92
فرایند پشتیبانی و رفع اشکال رابطین سپاس نوشته شده توسط واحد نرم افزار 73
فرایند سامانه جیرا نوشته شده توسط واحد نرم افزار 102
فرایند انتخاب دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 86
فرایند درخواست Application Server نوشته شده توسط واحد نرم افزار 77
فرایند ایجاد قرارداد تولید نوشته شده توسط واحد نرم افزار 104
فرایند آموزش در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 97
فرایند رفع مشکلات دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 103
فرایند ایجاد اکانت در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 120
فلوچارت ایجاد فرایند جدید در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 161
فرایند ایجاد فرم در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 155
فرایند رفع اشکال در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 158
فرایند ایجاد قرارداد پشتیبانی نوشته شده توسط واحد نرم افزار 1749
فرایند تخلیه دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 1618
فرایند راه اندازی سامانه تغذیه نوشته شده توسط واحد نرم افزار 4322
فرایند نیاز جدید در فرایند(اصلاح فرایند) نوشته شده توسط software 688
درخواست فضا در شیرپوینت نوشته شده توسط software 858
فرایند درخواست آموزش در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط software 1402

زیر مجموعه ها