• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای واحد نرم افزار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرایند درخواست راه اندازی سرور نوشته شده توسط واحد نرم افزار 50
فرایند درخواست هاست دیتابیس جدید نوشته شده توسط واحد نرم افزار 48
درخواست طراحی مولفه نرم افزار نوشته شده توسط واحد نرم افزار 45
فرایند درخواست طراحی دشبورد نوشته شده توسط واحد نرم افزار 57
فرایند رفع اشکال و پشتیبانی سرویس احراز هویت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 55
فرایند رفع خطای پرونده های سپاس نوشته شده توسط واحد نرم افزار 53
فرایند پشتیبانی و رفع اشکال رابطین سپاس نوشته شده توسط واحد نرم افزار 41
فرایند سامانه جیرا نوشته شده توسط واحد نرم افزار 55
فرایند انتخاب دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 48
فرایند درخواست Application Server نوشته شده توسط واحد نرم افزار 48
فرایند ایجاد قرارداد تولید نوشته شده توسط واحد نرم افزار 54
فرایند آموزش در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 55
فرایند رفع مشکلات دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 57
فرایند ایجاد اکانت در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 68
فلوچارت ایجاد فرایند جدید در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 79
فرایند ایجاد فرم در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 83
فرایند رفع اشکال در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 85
فرایند ایجاد قرارداد پشتیبانی نوشته شده توسط واحد نرم افزار 1685
فرایند تخلیه دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 1562
فرایند راه اندازی سامانه تغذیه نوشته شده توسط واحد نرم افزار 4257
فرایند نیاز جدید در فرایند(اصلاح فرایند) نوشته شده توسط software 604
درخواست فضا در شیرپوینت نوشته شده توسط software 796
فرایند درخواست آموزش در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط software 1305

زیر مجموعه ها