• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای گروه نرم افزار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرایند درخواست راه اندازی سرور نوشته شده توسط واحد نرم افزار 118
فرایند درخواست هاست دیتابیس جدید نوشته شده توسط واحد نرم افزار 111
درخواست طراحی مولفه نرم افزار نوشته شده توسط واحد نرم افزار 108
فرایند درخواست طراحی دشبورد نوشته شده توسط واحد نرم افزار 142
فرایند رفع اشکال و پشتیبانی سرویس احراز هویت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 114
فرایند رفع خطای پرونده های سپاس نوشته شده توسط واحد نرم افزار 121
فرایند پشتیبانی و رفع اشکال رابطین سپاس نوشته شده توسط واحد نرم افزار 93
فرایند سامانه جیرا نوشته شده توسط واحد نرم افزار 136
فرایند انتخاب دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 108
فرایند درخواست Application Server نوشته شده توسط واحد نرم افزار 103
فرایند ایجاد قرارداد تولید نوشته شده توسط واحد نرم افزار 125
فرایند آموزش در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 126
فرایند رفع مشکلات دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 132
فرایند ایجاد اکانت در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 150
فلوچارت ایجاد فرایند جدید در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 183
فرایند ایجاد فرم در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 197
فرایند رفع اشکال در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 182
فرایند ایجاد قرارداد پشتیبانی نوشته شده توسط واحد نرم افزار 1798
فرایند تخلیه دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 1644
فرایند راه اندازی سامانه تغذیه نوشته شده توسط واحد نرم افزار 4368
فرایند نیاز جدید در فرایند(اصلاح فرایند) نوشته شده توسط software 724
درخواست فضا در شیرپوینت نوشته شده توسط software 877
فرایند درخواست آموزش در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط software 1447

زیر مجموعه ها