• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای گروه نرم افزار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرایند درخواست راه اندازی سرور نوشته شده توسط واحد نرم افزار 134
فرایند درخواست هاست دیتابیس جدید نوشته شده توسط واحد نرم افزار 132
درخواست طراحی مولفه نرم افزار نوشته شده توسط واحد نرم افزار 120
فرایند درخواست طراحی دشبورد نوشته شده توسط واحد نرم افزار 152
فرایند رفع اشکال و پشتیبانی سرویس احراز هویت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 130
فرایند رفع خطای پرونده های سپاس نوشته شده توسط واحد نرم افزار 137
فرایند پشتیبانی و رفع اشکال رابطین سپاس نوشته شده توسط واحد نرم افزار 104
فرایند سامانه جیرا نوشته شده توسط واحد نرم افزار 154
فرایند انتخاب دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 120
فرایند درخواست Application Server نوشته شده توسط واحد نرم افزار 113
فرایند ایجاد قرارداد تولید نوشته شده توسط واحد نرم افزار 137
فرایند آموزش در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 140
فرایند رفع مشکلات دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 142
فرایند ایجاد اکانت در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 165
فلوچارت ایجاد فرایند جدید در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 200
فرایند ایجاد فرم در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 219
فرایند رفع اشکال در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 196
فرایند ایجاد قرارداد پشتیبانی نوشته شده توسط واحد نرم افزار 1831
فرایند تخلیه دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 1662
فرایند راه اندازی سامانه تغذیه نوشته شده توسط واحد نرم افزار 4388
فرایند نیاز جدید در فرایند(اصلاح فرایند) نوشته شده توسط software 741
درخواست فضا در شیرپوینت نوشته شده توسط software 891
فرایند درخواست آموزش در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط software 1475

زیر مجموعه ها