• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایندهای واحد نرم افزار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فرایند درخواست راه اندازی سرور نوشته شده توسط واحد نرم افزار 75
فرایند درخواست هاست دیتابیس جدید نوشته شده توسط واحد نرم افزار 69
درخواست طراحی مولفه نرم افزار نوشته شده توسط واحد نرم افزار 67
فرایند درخواست طراحی دشبورد نوشته شده توسط واحد نرم افزار 81
فرایند رفع اشکال و پشتیبانی سرویس احراز هویت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 73
فرایند رفع خطای پرونده های سپاس نوشته شده توسط واحد نرم افزار 75
فرایند پشتیبانی و رفع اشکال رابطین سپاس نوشته شده توسط واحد نرم افزار 56
فرایند سامانه جیرا نوشته شده توسط واحد نرم افزار 76
فرایند انتخاب دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 66
فرایند درخواست Application Server نوشته شده توسط واحد نرم افزار 63
فرایند ایجاد قرارداد تولید نوشته شده توسط واحد نرم افزار 79
فرایند آموزش در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 76
فرایند رفع مشکلات دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 78
فرایند ایجاد اکانت در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 98
فلوچارت ایجاد فرایند جدید در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 121
فرایند ایجاد فرم در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 122
فرایند رفع اشکال در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط واحد نرم افزار 134
فرایند ایجاد قرارداد پشتیبانی نوشته شده توسط واحد نرم افزار 1721
فرایند تخلیه دستگاه در سامانه حضور و غیاب نوشته شده توسط واحد نرم افزار 1591
فرایند راه اندازی سامانه تغذیه نوشته شده توسط واحد نرم افزار 4299
فرایند نیاز جدید در فرایند(اصلاح فرایند) نوشته شده توسط software 653
درخواست فضا در شیرپوینت نوشته شده توسط software 838
فرایند درخواست آموزش در بستر شیرپوینت نوشته شده توسط software 1366

زیر مجموعه ها