• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

راهنمای رفع خطا از سامانه سپاس

راهنمایی در مورد امکان جدید بررسی و رفع خطا در زیرسیستم حسابداری نرم افزار HIS:

راهنمای رفع خطا از سامانه سپاس