• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

حذف شناسه کاربري دانشجويان

 

 
فرآيند حذف شناسه کاربري دانشجويان