• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

آنکال گروه زير ساخت


 
فرد آنکال شماره تماس روز آنکال
 شجاعی  09151105027 10 روز اول
حسین زاده 09158004655     10روز دوم
یاری مقدم 09352589939 10 روز سوم