• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آنکال گروه زير ساخت


 
فرد آنکال شماره تماس روز آنکال
 شجاعی  09151105027 10 روز اول
حسین زاده 09158004655     10روز دوم
یاری مقدم 09352589939 10 روز سوم