• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

آنکال

آنکال واحد زير ساخت

زیر مجموعه: تماس با ما

 
  گروه فرد آنکال شماره تماس روز آنکال
  امنیت      
     
  سخت افزار اسکندری
09151184052 15 روز اول
طاهری
09359493820 15 روز دوم
  نرم افزار یاری مقدم 09352589939 15 روز اول
حسین زاده 09158004655 15 روز دوم
 

برنامه انکال واحد HIS

زیر مجموعه: تماس با ما
آنکال واحد سیستم اطلاعات سلامت

 
 
  زیر سیستم

 شماره تماس آنکال 
    درمانگاه  و نوبت دهی

آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 

 پذیرش ،بخش بستری و تحت نظر

 آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 
شرح عمل و خلاصه پرونده

آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 

 انبار و داروخانه

آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 

 آزمایشگاه و رادیولوژی

آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 

حسابداری

آنکال 1: 09105538255

آنکال 2: 09159197448

 
  مدارک پزشکی

آنکال 1: 09105538255

آنکال 2: 09159197448

 
  مددکاری

آنکال 1: 09105538255

آنکال 2: 09159197448