آنکال

آنکال 97 زیرساخت

تاریخ

حضور

آنکال صبح 7:30 الی 17

آنکال شب (زیرساخت- نرم افزار )

17 الی 7:30

آنکال شب (زیرساخت- سخت افزار)

17 الی 7:30

12/29

آقای مهندس شجاعی

38023071

آقای مهندس اسکندری

29/12 الی 6/1
آقای مهندس شجاعی

09151105027

 

29/12 الی 6/1
آقای مهندس اسکندری

09151184052

1/1

آقای مهندس فحول

38023071

آقای مهندس جلال نیا

1/2

آقای مهندس یاری مقدم

38023071

آقای مهندس جلال نیا

1/3

آقای مهندس فحول

38023071

آقای مهندس شجاعی

1/4

خانم مهندس تقدیسی

38023071

آقای مهندس حسین زاده

 

 

 

7/1 الی 13/1
آقای مهندس حسین زاده

09158004655

7/1 الی 13/1
آقای مهندس طاهری

09359493820

1/10

آقای مهندس طاهری

38023071

آقای مهندس پاشایی

1/11

آقای مهندس پاشایی

38023071

آقای مهندس طاهری

1/12

آقای مهندس اسکندری

38023071

آقای مهندس باقری

1/13

آقای مهندس باقری

38023071

آقای مهندس طاهری

 

 

آنکال گروه زير ساخت


 
فرد آنکال شماره تماس روز آنکال
 شجاعی  09151105027 10 روز اول
حسین زاده 09158004655     10روز دوم
یاری مقدم 09352589939 10 روز سوم
 

برنامه انکال گروه HIS

آنکال گروه سیستم اطلاعات سلامت

 
 
  زیر سیستم

 شماره تماس آنکال 
    درمانگاه  و نوبت دهی

آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 

 پذیرش ،بخش بستری و تحت نظر

 آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 
شرح عمل و خلاصه پرونده

آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 

 انبار و داروخانه

آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 

 آزمایشگاه و رادیولوژی

آنکال 1: 09159197448

آنکال 2: 09105538255

 
 

حسابداری

آنکال 1: 09105538255

آنکال 2: 09159197448

 
  مدارک پزشکی

آنکال 1: 09105538255

آنکال 2: 09159197448

 
  مددکاری

آنکال 1: 09105538255

آنکال 2: 09159197448