• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

تلفن های تماس مدیریت

 
 
  سمت نام خانوادگی، نام   شماره تماس  پست الکترونیک  
  مدير آمار و فناوري اطلاعات
دکتر تابش، حامد
38023042-38023041 TabeshH[at]mums.ac.ir  
 
مسئول دفتر مدیریت
ترابی، حامد 38023042-38023041 TorabiH2[at]mums.ac.ir  
  سرپرست اداره آمار
سالاری، مریم
38451532 salarim1[at]mums.ac.ir  
  سرپرست واحد HIS
مهندس شاهنواز، محسن
38023029
shahnavazm1[at]mums.ac.ir  
 
مسئول واحد نرم افزار
مهندس امیری، صبا
38023061 AmiriS1[at]mums.ac.ir  
  مسئول واحد زير ساخت
مهندس یاری مقدم، وحید
38023071 YariMV1[at]mums.ac.ir  
  كارپردازي ---- 38023051    
  نگهبانی  ----  38023030 --  
 

  نمابر: 051 38548048 

 پست الکترونیک مدیریت: it.manager[at]mums.ac.ir

 

 

اداره آمار
 
  سمت نام خانوادگی، نام شماره تلفن شماره تماس داخلی
(ساختمان قریشی)
 پست الکترونیک      
  سرپرست اداره آمار سالاری، مریم 38451532 211 salarim1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس آذریان، امیرعباس‌ 38453455 210 azarianaa1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس اکرادصدری، زهرا 38454344 209  AkradZ1[at]mums.ac.ir
  کارشناس حسن زاده، طاهره 38453455 - hasanzadeht1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس دیانی،نوشین 38454344 209 dayanin1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس سخنور، عباس 38434333 209 sokhanvara1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس غفوریان، گلبرگ 38434333
209 ghafouriang1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس کارگر، زینت 38453455 210 kargarz1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس نصیرایی هوش، علیرضا
38434333 207 nasiraeeha1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس نیازجو، راضیه 38454344 - niazjour2[at]mums.ac.ir  
 
 

واحد نرم افزار 


  سمت نام خانوادگی، نام   شماره تماس  پست الکترونیک      
   مسئول واحد  امیری ،صبا 38023061  AmiriS1[at]mums.ac.ir  
 
 کارشناس
 حيدرنژاد ،آوا 38023045  HeidarnezhadA1[at]mums.ac.ir   
   کارشناس  ملكي ،آمنه 38023027  MalekiA2[at]mums.ac.ir   
   کارشناس  اعلمی، محمود 38023062  AlamiM3[at]mums.ac.ir    
 
 کارشناس
  کاریزنویی، احمد 38023063  kariznoeeA1[at].mums.ac.ir    
   کارشناس  پیچاق ساز، شیما  38023060 PichaghsazS1[at]mums.ac.ir   
   کارشناس  طاقی، مهلا 38023026  TaghiM2[at]mums.ac.ir   
   کارشناس امیرخانی، شقایق   AmirkhaniTsh2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس خیاطی اخلمد، عالیه   KhayyatiA2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس حسنی، جعفر   HasaniJ2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس  نجفی، افشین   NajafiAF3[at]mums.ac.ir  
  کارشناس حسین پور، فاطمه   HoseinPourF2[at]mums.ac.ir  
 
 
واحد زیرساخت
 
  سمت نام خانوادگی، نام   شماره تماس  پست الکترونیک  
   مسئول واحد زیرساخت
  ياري مقدم، وحيد 38023071 
YariMV1[at]mums.ac.ir 
 
 
کارشناس  کاتب، ناهید 38023070   Catebn1[at]mums.ac.ir  
   کارشناس  گواه، نرگس
38023069   Govahn1[at]mums.ac.ir   
   کارشناس  تقدیسی، فرزانه 
38023046
 
TaghdisiF1[at]mums.ac.ir   
   کارشناس طاهری، مرتضی 38023034  TaheriM5[at]mums.ac.ir   
   کارشناس  اسکندری،هادی 38023036  EskandariH1[at]mums.ac.ir  
  کارشناس  باقری، حسن 38023032 BagheriH2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس  شعرباف، مصطفی 38023067 SharbafM2[at]mums.ac.ir  
  کارشناس  جلال نيا، سيد علي 38023037 JalalniaA2[at]mums.ac.ir   
  کارشناس  شجاعي، مسعود 38023064  ShojaeeM2[at]mums.ac.ir   
  کارشناس  حسين زاده، امير 38023068 HoseinzadehA2[at]mums.ac.ir   
 
 
واحد سیستم اطلاعات سلامت
 
 
  سمت نام خانوادگی، نام   شماره تماس  پست الکترونیک      
   سرپرست واحد HIS شاهنواز، محسن
38023029 shahnavazm1[at]mums.ac.ir  
 
 کارشناس
عباسی، ملیحه 38023052 abbasim3[at]mums.ac.ir  
 
 کارشناس
اسماعیلی شایه، زهرا 38023053  esmaeiliz1[at]mums.ac.ir   
   کارشناس  اردبیلی حقیقی، آیدا 38023048  haghighia2[at]mums.ac.ir   
   کارشناس نظام، سیدحسین 38023084 NezamH2[at]mums.ac.ir   
   کارشناس  شریفی، اشرف 38023081 SharifiA4[at]mums.ac.ir  
  کارشناس دباغیان، امیر 38023086 DabbaghianA2[at]mums.ac.ir   
   کارشناس نوجوان، امین 38023087 NojavanA2[at]mums.ac.ir   
   کارشناس حائری، حمیده 38023087 HaeriH2[at]mums.ac.ir   
  کارشناس فاضلی ،مهدی 38023047 Fazelim3[at]mums.ac.ir