• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

انتصاب سرپرست گروه نرم افزار، پورتال و اطلاع رسانی مدیریت آمار و فناوی اطلاعات

 

 

 مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در ابلاغ انشایی، جناب آقای مهندس محمود نظری را به عنوان سرپرست گروه نرم افزار، پورتال و اطلاع رسانی منصوب نمود.