• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه اتوماسیون آماری ویژه روابط عمومی

 

به منظور ثبت الکترونیک اطلاعات ارزیابی واحدهای روابط عمومی دانشگاه، فرم الکترونیک موردنیاز در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه به صورت منوی سفارشی طراحی گردید.

به منظور بهره برداری مناسب از سامانه و قابلیت انجام ارزیابی تمامی واحدهای روابط عمومی دانشگاه بیش از 50 پست در سامانه اتوماسیون آماری با دو سطح دسترسی مسئولین روابط عمومی و ارزیاب با امکان ثبت اطلاعات ارزیابی در فرم های آماده و دریافت گزارش اختصاصی برای هر واحد ایجاد گردید.

همچنین امکان ایجاد گزارشات سفارشی برای کلیه کاربران روابط عمومی فراهم می باشد.

در همین راستا کارگاه آموزشی سامانه اتوماسیون اداری با تاکید بر استفاده از فرم ها و گزارشات ارزیابی واحدهای روابط عمومی، در روز شنبه مورخ 96/07/01 در سالن شماره 4 دانشکده داروسازی برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم اکراد صدری کارشناس اداره آمار دانشگاه آموزش های لازم را به کاربران با دسترسی مسئولین روابط مسئولین روابط عمومی و ارزیابان ارائه دادند.