• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

بررسی فرآیند های آماری بیمارستان امام خمینی (ره) درگز

بررسی فرآیند های آماری بیمارستان امام خمینی (ره) درگز

در راستای سیاست بررسی مستمر فرآیندهای آماری جاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ در روز چهارشنبه 25 مرداد ماه 1396 بازدیدی از بیمارستان امام خمینی (ره) درگز توسط مسئول  واحد تحقیق و توسعه اداره آمار دانشگاه صورت گرفت. در این دیدار که با حضور رئیس محترم بیمارستان؛ مسئول محترم واحد HIS و رابط آماری محترم بیمارستان برگزار شد؛ مشکلات و موانع موجود در ارائه برخی از آمارهای بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفتند.

پیرو بررسی مشکلات بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان درگز؛ مسائل و مشکلات بیان شده در جلسه ای در تاریخ شنبه 28 مرداد ماه 1396 در مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر تابش؛ مدیر محترم آمار و فن آوری اطلاعات؛ سرکار خانم دکتر سالاری سرپرست محترم اداره آمار دانشگاه و جناب آقای آذریان مسئول واحد R&D اداره آمار برگزار گردید و راهکارهای اجرایی برای موانع بیان شده در بازدید از شهرستان درگز مورد بررسی قرار گرفتند.