• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

جلسه آموزشی اعتباربخشی بیمارستانها

برگزاری جلسه آموزشی  با موضوع بررسی سنجه های اعتبار بخشی بیمارستانها


          

 

 

 جلسه آموزشی سنجه های اعتباربخشی بیمارستانها شنبه مورخ 95/10/4 از ساعت 8 تا 11  با حضور نمایندگان IT و HIS  واحدهای دانشگاه و همچنین حضور کارشناسان واحد HIS ، نماینده محترم معاونت درمان سر کار خانم دکتر گنجعلی ، مسئول واحد نرم افزار ، سرپرست واحد HIS و سرپرست اداره آمار در کارگاه کتابخانه مرکزی برگزار گردید . در این جلسه سنجه های اعتبار بخشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بین جلسه به سوالهای رابطین پاسخ داده شد و در انتهای جلسه بیان شد که مستندات مورد نیاز از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.