• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرآیند فعال سازی لینک

1- مراجعه به سایت گروه زیر ساخت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات توسط مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه

2- پر کردن فرم درخواست  خدمات (عنوان درخواست=فعال سازی لینک) و ارسال اطلاعات کاربر (نام کاربری و کدملی )

3- بررسی فرم توسط کارشناسان گروه زیرساخت

4- بررسی اطلاعات کاربر ارسالی

5- فعال سازی لینک کاربر

6- اعلام فعال سازی