• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرآیند فعال سازی ایمیل اداری


*** درخواست اکانت های اداری شامل :

الف- ژورنالها یا مراکز تحقیقاتی

ب- سایر اکانتهای اداری (روی این مورد بررسی انجام شده و در مورد اختصاص اکانت تصممیم گیری می شود.)

 1- مراجعه به سایت گروه زیر ساخت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات توسط مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه

2- پر کردن فرم درخواست  خدمات (عنوان درخواست=فعال سازی ایمیل) و ارسال اطلاعات (فرم درخواست شامل موارد: نام کاربری درخواستی- نام کامل فارسی – نام کامل انگلیسی- معرفی رئیس مرکز تحقیقاتی یا مدیر مسئول مجله- معرفی اپراتور صندوق پستی می باشد )

3- ضمیمه کردن مجوز مجله یا مجوز مرکز تحقیقاتی

4- بررسی فرم توسط کارشناسان گروه زیرساخت

5- رسیدگی و پاسخ بروی درخواست رسیده