• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرآیند فعال سازی ایمیل کاربران

 1- مراجعه به سایت گروه زیر ساخت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات توسط مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه

2- پر کردن فرم درخواست  خدمات (عنوان درخواست=فعال سازی ایمیل) و ارسال اطلاعات کاربر (نام کاربری و کدملی )

3- بررسی فرم توسط کارشناسان گروه زیرساخت

4- بررسی اطلاعات کاربر ارسالی

5- در صورتی که کاربر ارسالی (هیئت علمی، رسمی، پیمانی، طرحی، تبصره 3، دانشجو) باشد ایمیل فعال می شود

6- در صورتی که کاربر غیر از موارد بالا باشد و در واحدی مشغول به کار باشد که نیاز به ایمیل ضروری است، با تایید مدیر بلافصل مبنی بر اختصاص ایمیل، ایمیل فعال می شود(تاییدیه مدیر بلافصل ضمیمه درخواست شود)

7- اعلام فعال سازی و یا عدم فعال سازی به مسئول فناوری اطلاعات