• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرآیند انتقال نام کاربری

 
1-      مراجعه به سایت گروه زیر ساخت مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات

2-      پر کردن فرم درخواست خدمات توسط مسئول فناوری اطلاعات واحد مقصد و ارسال اطلاعات کاربر انتقالی (نوع درخواست=تمدید/انتقال نام کاربری)

3-       بررسی فرم توسط کارشناسان گروه زیرساخت

4-      بررسی اطلاعات کاربر ارسالی در سیستم پرسنلی و یا دانشجویی

5-      در صورت تطابق اطلاعات کاربرانتقالی با اطلاعات سیستم پرسنلی یا دانشجویی، انتقال نام کاربری

6-       اعلام انتقال یا عدم انتقال کاربر به مسئول فناوری اطلاعات