• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرايند ارسال سرور جهت پيکربندي و تست اصالت

1-      ارسال نامه اتوماسيون درخواست پيکربندي نرم افزاري و تست اصالت سرور به مديريت فناوري اطلاعات و اعلام موارد ذيل :

         1-1     نوع سيستم عامل

         1-2   نوع پيکربندي هارد ديسک ها

         1-3   نام کاربري ادمين سرور

2-      اعلام انتقال سرور طي نامه اتوماسيون به واحد مبداء