• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرايند درخواست مشخصات سرور

1-      ارسال نامه اتوماسيون درخواست سرور  به مديريت فناوري اطلاعات و  اعلام موارد ذيل :

          1-1   - نوع کاربري سرور

          1-2   - تعداد کلاينت ها

2-      تنظيم مشخصات سرور بر اساس نياز اعلام شده مطابق پارت نامبر هاي HP توسط کارشناس گروه زیرساخت

3-      ارسال فرم مشخصات کامل سرور طي نامه اتوماسيون