• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرآیند درخواست ثبت رکورد DNS

1. ارسال ایمیل به مسئول گروه زیرساخت و ارائه درخواست
     a. داخل درخواست قید گردد که آی پی مربوط به کدام یک از رنج های داخلی،DMZ و یا اینترنتی است.
     b. نامی که قرار است آی پی به آن اختصاص یابد ذکر گردد.
2. ارجاع ایمیل به کارشناس مربوطه
3. ثبت DNS
4. پاسخ به درخواست توسط کارشناس