• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرآیند درخواست رزرو IP

  1. ارسال ایمیل به مسئول گروه زیرساخت و ارائه درخواست
  2. اگر درخواست آی پی مربوط به کلاینت بود، Mac Address ،IP و نام کلاینت ارسال شود.
  3. اگر درخواست آی پی مربوط به تجهیزاتی مانند دوربین،دستگاه ثبت تردد و ... بود ، IP و نام دستگاه ارسال شود.
  4. ارجاع ایمیل به کارشناس مربوطه
  5. رزرو آی پی
  6. پاسخ  به درخواست توسط کارشناس