• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرآیند و استانداردهاي توسعه زیرساخت

 

       
عنوان خدمت:   

 

فرآیند توسعه شبکه کابلی،
نوع خدمت:   

 

خدمت به کسب و کار - ویژه مسئولین فناوری اطلاعاتت

شرح خدمت: 

 

 

هماهنگی با مسئولین فناوری اطلاعات دانشگاه جهت افزایش تعداد node های درخواستی و هماهنگی گروه زیرساخت با پیمانکار مورد تایید این گروه جهت اجرای شبکه .

 

مدارک موردنیاز:

 

 

تعداد node های درخواستی، نقشه ساختمان

 

جزئیات خدمت

 

   

          متوسط زمان ارایه خدمت: 

 به ازای هر نود شبکه 3 ساعت کاری

          ساعات ارائه خدمت:

ساعات اداری و غیر اداری
          تعداد بار مراجعه حضوری:  یک بار به مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه (لیست مسئولین فناوری اطلاعات واحدهای مشهد و شهرستانها)
          هزینه ارائه خدمت:  طبق فاکتور ارائه شده از سمت پیمانکار
   
نحوه دسترسی به خدمت:      مراجعه به مسئول فناوری و تکمیل فرم درخواست توسط مسئول فناوری اطلاعات
       
   
   

 

 

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

 

 


 

 

ت