• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرایند بروز رسانی نرم افزار HIS

 

فرايند بروزرسانی نرم افزار HIS


برنامه بروزرسانی یکپارچه  HIS  به منظور مدیریت نصب نسخه های جدید و تغییرات به صورت متمرکز و یکپارچه در تمام مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تدوین شده است.

 - دریافت فایل تغییرات نسخه جدید از تیم پشتیبان
 - بررسی و تکمیل فایل تغییرات و ایمیل به مسئولین HISجهت اطلاع به همکاران واحد مربوطه
 - دریافت فایلهای اگزه برای نسخه جدید و هماهنگی با مسئولین HIS برای انجام بروز رسانی
 - انجام بروز رسانی نسخه جدید
 - بررسی بوجود آمدن خطا یا عدم خطا و رفع آن توسط تیم پشتیبان