• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرایند سوال و راهنمایی

 
فرايند سوال و راهنمایی
برای ثبت درخواست آموزش و راهنمایی مسئولین HIS واحدها باید به ترتیب ذیل پیگیری نمایند.

- مراجعه به آدرس   http://itc.mums.ac.ir/sites/his/Lists/HIS4/view1.aspx   و ثبت درخواست مسئول his

- ارسال ایمیل جهت اطلاع مسئول HIS و کارشناس پشتیبان توسط شیر پوینت

-بررسی درخواست توسط کارشناس پشتیبان

- تغییر وضعیت درخواست و اطلاع رسانی به درخواست کننده توسط پشتیبان

- ثبت پاسخ کامل و درخواست توسط پشتیبان بسته شده ، سپس به مسئول HIS مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.