• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرایند رفع خطا و بحران

 

فرايند رفع خطا و بحران

برای ثبت خطاهای بحرانی و غیر بحرانی مسئولین HIS واحدها باید به ترتیب ذیل پیگیری نمایند.

- مراجعه به آدرس   http://itc.mums.ac.ir/sites/his/Lists/HIS4/view1.aspx   و ثبت درخواست توسط مسئول HIS

-  ارسال ایمیل جهت اطلاع مسئول HIS و کارشناس پشتیبان توسط شیرپوینت

- بررسی نوع خطا توسط پشتیبان  ، درصورت بحرانی بودن تغییر وضعیت شده و تا 3 ساعت آینده نتیجه اعلام خواهد شد.

-  بررسی نوع خطا توسط پشتیبان ، درصورت غیر بحرانی بودن تغییر وضعیت شده و جهت بررسی و زمانیندی  تا 24 ساعت آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

- بررسی نوع خطا توسط پشتیبان، در صورت ناقص بودن اطلاعات به مسئول درخواست کننده برگشت داده می شود.

- درصورت رفع خطا به طور کامل به مسئول HIS اطلاع رسانی خواهد شد.