فرایند ارتقاء و توسعه

 

فرايند درخواستهای ارتقا و توسعه

برای ثبت درخواستهای ارتقا و توسعه  مسئولین HIS واحدها باید به ترتیب ذیل پیگیری نمایند.

- مراجعه به آدرس   http://itc.mums.ac.ir/sites/his/Lists/HIS4/view1.aspx   و ثبت درخواست توسط مسئول HIS

-  ارسال ایمیل توسط شیرپوینت جهت اطلاع مسئول HIS و کارشناس پشتیبان

- بررسی اولیه درخواست توسط پشتیبان ، درصورت کامل نبودن برگشت داده خواهد شد

-  بررسی نوع درخواست ، درصورت نیاز به کمیته فنی ارجاع خواهد شد.

- در صورت نیاز به طرح در زیر کمیته فنی توسط پشتیبان به کمیته مشورتیHIS  ارجاع خواهد شد.

- درصورت بررسی توسط اعضا کمیته ، تایید کمیته و مدیریت ، انجام شده و به طور کامل اطلاع رسانی خواهد شد.(بروز رسانی نسخه جدید)