• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

مراكز تحت پوشش سيستم هاي بيمارستاني


 

نمایندگان HIS مراكز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 

 

ردیف

شهرستان

بیمارستان

نام خانوادگی مسئول

ایمیل

شماره تماس

سمت

1

مشهد

ام البنین

خانم ایازی

AyaziE1[at]mums.ac.ir

32231444

مسئولHIS

2

مشهد

امید

آقای حسین زاده

Hosseinzadeh1[at] mums.ac.ir

38426082

مسئولHIS

3

مشهد

ابن سینا

آقای آخوند

AkhondE1[at] mums.ac.ir

37002213

مسئولHIS

4

مشهد

امام رضا (ع)

آقای شکوهی زاده

ShokoohizadeM1[at]mums.ac.ir 

38022100

مسئولHIS

5

مشهد

خاتم النبیاء

آقای صدیقی

Seddighiaa1[at] mums.ac.ir

37289910

مسئولHIS

6

مشهد

دکتر شیخ

آقای قندریز

Ghandrizh1[at] mums.ac.ir

37231258

مسئولHIS

7

مشهد

شهید کامیاب

آقای صانع

sanee1[at]mums.ac.ir

38026354

مسئولHIS

8

مشهد

شریعتی

آقای فارسی

FarsimM1[at]mums.ac.ir

35510012-134

مسئولHIS

9

مشهد

طالقانی

آقای منتظری

Montazerim1[at]mums.ac.ir

35423970-334

مسئولHIS

10

مشهد

علوی

خانم کاری

KariT1[at]mums.ac.ir

 38047266

مسئولHIS

11

مشهد

قائم

خانم پرویزی

Parvisis1[at]mums.ac.ir

38012533

مسئول HIS

12

مشهد

منتصریه

خانم محمدی

MohamadiF2[at] mums.ac.ir

32291963

مسئولHIS

13

مشهد

ناباروری میلاد

آقای نجاران

NajaranH2[at]mums.ac.ir

38552188

مسئولHIS

14

مشهد

دانشکده طب سنتی

آقای خانپور

Khanpourr1[at] mums.ac.ir

38829279

مسئولHIS

14

درگز

 امام خمینی

خانم سمیه صیدی

Seydis1[at] mums.ac.ir

46221006-262

مسئولHIS

15

کاشمر

 حضرت ابوالفضل

خانم شامکانی

ShamkaniS1[at] mums.ac.ir

55238301-6264

مسئول HIS

16

تایباد

 خاتم الانبیاء

آقای حاجی زاده

HajizadehA1[at] mums.ac.ir

54523990-234

مسئول HIS

17

تربت جام

 سجادیه

اقای خدادادی

KhodadadiM3[at] mums.ac.ir

352521810-449

مسئولHIS

18

قوچان

 شهدا 

خانم بومی 

Boumis1[at] mums.ac.ir

477224110-222

مسئولHIS

19

سرخس

 لقمان حکیم

خانم آگاهی 

Agahim1[at] mums.ac.ir

 34522268

مسئول HIS

20

قوچان

 موسی بن جعفر

آقای صحرایی  

Sahraeiaa1[at] mums.ac.ir

47233412

مسئول HIS

21

کاشمر

 مدرس

خانم برهانی

BorhaniN2[at] mums.ac.ir

 55227401-245,210

مسئول HIS

22

فریمان

امام خمینی

آقای جاویدی

JavidiM1[at]mums.ac.ir

34621001

مسئول HIS

 23 فریمان حضرت زهرا آقای جاویدی JavidiM1[at]mums.ac.ir 34637001  مسئول HIS
24 باخرز خاتم الانبیاء آقای حسین زهی HoseinZM1[at]mums.ac.ir 54825759  مسئول HIS
25 چناران ثامن الائمه آقای سابقی SabeghiR1[at]mums.ac.ir  5146123002-118  مسئول HIS
26 خواف 22بهمن آقای کامکار رودی KamkarM2[at]mums.ac.ir 54229504-469   مسئول HIS
27 رشتخوار حضرت زهرا آقای صابحی پور SalehipourS3[at]mums.ac.ir  56222017-117  مسئول HIS
28 سرخس لقمان حکیم خانم آگاهی AgahiM1[at]mums.ac.ir 34529919-115  مسئول HIS
29 بردسکن ولی عصر آقای امینی نیا AmininiaHR1[at]mums.ac.ir  55420317  مسئول HIS
30 کلات امام حسن مجتبی آقای دهقانی DehghaniA5[at]mums.ac.ir 34724214  مسئول HIS