• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

فرآیند درخواست نام کاربری

 

1-  مراجعه به سایت واحد زیر ساخت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات توسط مسئول فناوری اطلاعات واحد مربوطه

2- پر کردن فرم درخواست  خدمات (عنوان درخواست=درخواست نام کاربری) و ارسال اطلاعات

3-  بررسی فرم توسط کارشناسان واحد زیرساخت

4-  در صورتی که اطلاعات کاربر در سیستم پرسنلی و یا دانشجویی موجود باشد، نام کاربری ایجاد می شود

5- در صورتیکه اطلاعات کاربری موجود نباشد، نیازمند فرم اطلاعات کاربر موقت و تاییدیه (که قابل پیوست در درخواست می باشد)(فايل تعهد) از مدیر بلافصل می باشد

6- اعلام ایجاد شناسه کاربری به مسئول فناوری اطلاعات