• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

معرفي سيستم هاي يكپارچه اداري و مالي

 

       
 

با گسترش روزافزون تقاضا براي اطلاعات، سيستم هاي مذکور نتوانست تمام اطلاعات مورد نياز مديران را تهيه کند. لذا نسل ديگري از سيستم ها که لقب سيستم هاي جامع را به خود گرفت به وجود آمد.و يژگي عمده و متمايز سيستم هاي جامع نسبت به سيستم هاي مستقل سهولت در دسترسي به اطلاعات موجود در تمام بخشهاي يک سازمان است.زيرا در سطح مديران ارشد يک سازمان، دستيابي به اطلاعات يک يا چند زير سيستم نمي تواند نياز آنان را در دستيابي به اطلاعات بر طرف نمايد

 
  معرفي اداره آمار  
  معرفي سيستم هاي يكپارچه اداري و مالي  
  معرفي واحد زیر ساخت  
  معرفي واحد سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS)  
  معرفي واحد نرم افزار  
  معرفي واحد وب سایت