• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

 
نام و نام خانوادگی پست الکترونیک از تاریخ تا تاریخ
دکتر حامد تابش TabeshH[at]mums.ac.ir بهمن 94 تاکنون
 دکتر محمود تارا  TaraM[a]mums.ac.ir 93 94بهمن
 دکتر علی فروانفر ForouzanfarA[a]mums.ac.ir   91  93
 دکتر محمدرضا صابری  saberimr[a]mums.ac.ir  84 91
 دکتر مهران هیرادفر  Hiradfarm[a]mums.ac.ir    84