• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

مدیران سابق مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک از تاریخ تا تاریخ
 سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه مهندس سید مسعود ساداتی (سرپرست) SadatiM1[at]mums.ac.ir اسفند 96 تاکنون
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر حامد تابش TabeshH[at]mums.ac.ir بهمن 94 اسفند 96
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  دکتر محمود تارا  TaraM[at]mums.ac.ir 93 بهمن 94
   دکتر علی فروازنفر ForouzanfarA[at]mums.ac.ir   91  93
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  دکتر محمدرضا صابری  saberimr[at]mums.ac.ir  84 91
   دکتر مهران هیرادفر  Hiradfarm[at]mums.ac.ir    84