• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

مسئولین مدیریت

 

 
مدير آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات 

دکتر حامد تابش
عضو هیات علمی دانشگاه
پست الکترونیک : TabeshH[at]mums.ac.ir
رزومه 

 
 
سرپرست اداره آمار

دکتر مریم سالاری
آمارزیستی (PhD)
پست الکترونیک : salarim1[at]mums.ac.ir

 
 
سرپرست واحد HIS
 
مهندس محسن شاهنواز
کارشناس کامپیوتر
پست الکترونیک :  ShahnavazM1[at]mums.ac.ir
رزومه
 
 
 
مسئول واحد نرم افزار

مهندس صبا امیری
کارشناس ارشد نرم افزار
پست الکترونیک : AmiriS1[at]mums.ac.ir
رزومه
 
 
 مهندس وحید یاری مقدم
مسئول واحد زیرساخت

مهندس وحید یاری مقدم 
کارشناس ارشد کامپیوتر

پست الکترونیک : YariMV1[at]mums.ac.ir
رزومه