• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

مسئولین گروه های مدیریت

 

  مهندس سید مسعود ساداتی
سرپرست مدیریت آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

مهندس سید مسعود ساداتی
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : SadatiM1[at]mums.ac.ir

 
   
سرپرست گروه آمار

دکتر مریم سالاری
آمارزیستی (PhD)

پست الکترونیک : salarim1[at]mums.ac.ir

 
   
مسئول واحد HIS
 
مهندس ملیحه عباسی
کارشناس کامپیوتر

پست الکترونیک :   abbasim3[at]mums.ac.ir
 
رزومه
 
 
  مهندس محمد نظری
مسئول گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال

مهندس محمد نظری
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : Nazarim2[at]mums.ac.ir
 
 
   مهندس وحید یاری مقدم
مسئول گروه زیرساخت

مهندس وحید یاری مقدم 
کارشناس ارشد کامپیوتر

پست الکترونیک : YariMV1[at]mums.ac.ir
رزومه