• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

مسئولین گروه های مدیریت

 

سرپرست مدیریت آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

مهندس سید مسعود ساداتی

پست الکترونیک : SadatiM1[at]mums.ac.ir
رزومه 

 
 
سرپرست گروه آمار

دکتر مریم سالاری
آمارزیستی (PhD)
پست الکترونیک : salarim1[at]mums.ac.ir

 
 
سرپرست واحد HIS
 
مهندس محسن شاهنواز
کارشناس کامپیوتر
پست الکترونیک :  ShahnavazM1[at]mums.ac.ir
رزومه
 
 
 
مسئول گروه نرم افزار، پورتال و اطلاع رسانی

مهندس محمود نظری
کارشناس ارشد
پست الکترونیک : Nazarim2[at]mums.ac.ir
رزومه
 
 
 مهندس وحید یاری مقدم
مسئول گروه زیرساخت

مهندس وحید یاری مقدم 
کارشناس ارشد کامپیوتر

پست الکترونیک : YariMV1[at]mums.ac.ir
رزومه