• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

نمايندگان آمار در معاونت ها و دانشكده ها

 
ردیف معاونت/مدیریت/دانشکده نماینده
1 معاونت آموزشي خانم فاطمه پوراسماعیل
2 معاونت بهداشتي خانم مرضیه سادات موسوی
3 معاونت توسعه مديريت و منابع آقای محمدحنيف اسدي
4 معاونت درمان خانم سارا بابايي
5 مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خانم تکتم اکبری
6 دانشكده بهداشت خانم مديحه فيضيان
7 دانشكده طب سنتي آقای رضا خان پور
8 دانشکده پرستاري و مامايي  آقای كيوان شريعتي  نژاد
9 دانشکده پزشکي خانم تکتم پيکاني
10 دانشکده پيراپزشکي  آقای كمال ضرابي
11 دانشکده داروسازي خانم مهناز رحيمي
12 دانشکده دندانپزشکي آقای عبدا... جوان رشيد