• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

کابل شبکه

کابل شبکه

مدل

توضیحات

UTP

ACT4P5EUCM3RBBU

جهت مکانهایی که تجهیزات CAT5E UTP استفاده می گردد.

UTP

ACT4P6UCM3RBBU

جهت مکانهایی که تجهیزات CAT6 UTP استفاده می گردد.

FTP

ACT4P6SCM3RB

جهت مکانهایی که تجهیزات CAT6 FTP استفاده می گردد.

 

لازم به ذکر است در مکانهایی که توسعه شبکه صورت می گیرد بایستی نوع کابل (UTP یا FTP) با نوع تجهیزات پسیو (پچ پنل، پچ کابل، کیستون و ...) بکار رفته یکسان باشد.