لینک های مفید

 

مرجع کدینگ سلامت ایران (مکسا) 

ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران

  در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺪ و روشﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده شده است. این مجموعه با هدف هماهنگ سازی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸﻮر تدوین گردیده است. ﻫﺪف ﻏﺎﻳﻲ از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، اﻳﺠﺎد ﺗﻮزان و ﺗﻌﺎدل در ارزشﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ درون رﺷﺘﻪاي و ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪاي ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻳﺠﺎد روﻳﻪاي واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ارزشﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

سامانه پایگاه سلامت ایرانیان 

وب سایت رسمی کمیته فنی متناظر 215 ایزو 

 

ماموریت کمیته فنی متناظر 215 ایزو در ایران، کمک به بهبود و حفظ سلامت با استفاده از استانداردهای ایزو و یا تحقق پیاده­ سازی سلامت الکترونیک از طریق ارائه و تدوین استانداردهای بین­ المللی و ملی در زمینه "انفورماتیک سلامت" می­باشد.  

 

سامانه ثبت نام کاربران استعلام هویت 

برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی 

 

برنامه ملي کنترل سرطان شامل اجزاء مختلف پیشگیری، تشخیص زودرس، تشخيص و درمان انواع سرطان ها و ارائه مراقبت هاي تسکيني به تمام بيماران مبتلا به مي باشد. ثبت سرطان به عنوان اساسی ترین بخش برنامه کنترل سرطان مي باشد و اطلاعات آن علاوه بر تعيين اولويت ها و ارزيابي وضعيت اثربخشي برنامه هاي کنترل سرطان، در انجام تحقيقات اپيدميولوژيک و باليني سرطان کاربردهاي فراواني دارد. 

این برنامه یک برنامه ۵ ساله می باشد که در فاز اول آن ۱۱ استان  شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و مرکزی انتخاب گردیده اند. این برنامه  قرار است طی ۵ سال آینده در استان های ذکرشده به نتیجه موردنظر برسد و پس از آن در صورت ضرورت و وجود زير ساختهاي لازم به سراسر کشور توسعه داده شود.

 

سامانه ثبت موارد آنفولانزا 

سامانه ثبت سکته های قلبی 

سامانه ثبت آنژیوپلاستی 

وب سایت رسمی موسسه OpenEHR