• مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سامانه سلامت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

درخواست شناسه كاربري شبكه و پست الكترونيك دانشگاه

 

درخواست شناسه کاربري

 مسئولین محترم فناوری اطلاعات

تقاضا می شود جهت ارسال درخواستهای نام کاربری ازلینک درخواست خدمات واحد زیرساخت استفاده فرمایند. ترتیب ارسال اطلاعات به یکی از فرمتهای ذیل باشد:

 

الف- کارمندان رسمی- پیمانی-طرحی- قراردادی یا تبصره 3 و 4 یا اعضا هیات علمی :که اطلاعات آنها در سیستم پرسنلی موجود باشد ارسال نام و نام خانوادگی و کد ملی کفایت خواهد کرد.

 

ب- کاربرانی که اطلاعات پرسنلی نداشته و نیاز به نام کاربری موقت دارند :همان اطلاعات فرم کاربر موقت + تائیدیه (که قابل پیوست در درخواست می باشد)(دريافت فايل تعهد)
 

 

اطلاعات کاربر موقت جهت یادآوری :
 

 

* نام :

*Name: (لطفا نام را به لاتين وارد نماييد)

* نام خانوادگی :

 

* Family: (لطفا نام خانوادگي را به لاتين وارد نماييد)

* شماره ملی :

 

* مقطع تحصیلی :

* پست / عنوان شغلي:

 

شماره همراه :

 

* نام و نام خانوادگی مدیر بلافصل :

 

* سمت اداری :

(در این كادر سمت اداری مدیر بلافصل را وارد نمایید)

 

  ( ساختمان قرشی - معاونت آموزشی –EDC...)محل خدمت :مثال *

 

 

 
ج- دانشجویان: ارسال نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی و کد ملی

 

د- کاربران خاص:ارسال نامه کتبی شروع به کار یا تمدید قرارداد (که قابل پیوست در درخواست می باشد) علاوه بر اطلاعات فرم درخواست کاربرموقت

 

روال ايجاد شناسه کاربري

1)      کارداني (طول دوره 3 ساله)

2)      کارشناسي ناپيوسته ( طول دوره 3 ساله)

3)      کارشناسي پيوسته ( طول دوره 4 ساله )

4)      کارشناسي ارشد (طول دوره 3 ساله )

5)      PHD دکتري تخصصي ( طول دوره 4 ساله)

6)      دکتري عمومي اعم از: پزشکي –دندانپزشکي- داروسازي (طول دوره 7 ساله )

7)       دکتري تخصصي پزشکي (طول دوره 4 ساله)

8)      دکتري فوق تخصصي (طول دوره 3 ساله )

 

نحوه ايجادشناسه دانشجويي:

 نام خانوادگي+ حرف اول قسمت بعدي نام خانوادگي( در صورت وجود) + حرف اول نام +سال ورود + عددترتيبي

  توجه : به دليل طولاني شدن نام کاربري ، از بقيه قسمتهاي نام خانوادگي صرف نظر ميکنيم ! عدد ترتيبي کمک خوبي براي کوتاهتر نگه داشتن نامهاست  ، همچنين از Conflict   ( تشابه شناسه يي ) نيز جلوگيري ميکند.

 کليه کارمندان واحدها اعم از رسمي – پيماني – قراردادي ، که به نحوي توسط نيروي انساني يا  مسئولين فناوري اطلاعات محل کار تائيد شوند و نيازي به اين شناسه داشته باشند.

 

نحوه ايجاد شناسه کارمندي :

 نام خانوادگي+ حرف اول قسمت بعدي نام خانوادگي( در صورت وجود) + حرف اول نام + عددترتيبي

 

شامل گروههاي زير:

1)اعضاي هيات علمي که توسط کارگزيني هيات  علمي تائيد ميشوند .

2) کارمنداني که همترازي هيات علمي دريافت ميکنند .

3) اعضاء هيات علمي که بازنشسته شده اند.

4) کليه کساني که با عنوان ضريب K استخدام ميشوند: ضريب k علمي – درماني

 

نحوه ايجاد شناسه هيات علمي:

نام خانوادگي(در صورت دو قسمتي بودن ، قسمت معروف تر نام خانوادگي ) + حرف اول نام (تا جايي که Conflict ايجاد نشود )