• مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  • اداره آمار

  • واحد زیرساخت

  • واحد سیستم سلامت

  • واحد نرم افزار

آموزش و بهسازی منابع انسانی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

اخبار و اطلاعیه

اخبار 1

اخبار 2

اطلاعیه 1

اطلاعیه 2
مطالب آموزشی

 

جزوات آموزشي مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه

آمار
زير ساخت
سيستم هاي يکپارچه 
شبکه
نرم افزار
وب سايت

 
  

ضوابط آموزشی

ضوابط آموزشی


 

ضوابط آموزشی

 


ضوابط آموزشی


تماس با ما

رابط آموزشی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

نام و  نام خانوادگی:

پست الکترونیک: 

تلفن تماس: